W wypadku pożyczkobiorców zatrudnionych na umowy cywilno-prawne bank będzie najpewniej wymagał udowodnienia ciągłości tych umów za okres ostatnich sześciu miesięcy aż do roku, przez okazanie kolejnych umów. Nie jest to kłopotliwy wymóg, ponieważ umowy takie najczęściej trzymamy w domu przez dłuższy czas, nawet po wygaśnięciu zatrudnienia.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są z kolei zobligowane do złożenia dokumentu o dochodzie wystawionego przez pracodawcę za czas ostatnich 3 miesięcy albo zamiennie wyciągu z konta osobistego, na które jest przekazywane wynagrodzenie za prace, z tego samego czasu. Niektóre z banków zamiennie w zastępstwie zaświadczenia aprobują PIT-11 za ostatni rok rozliczeniowy, jednakże o to należy dowiedzieć się bezpośrednio w banku, w jakim składamy wniosek, jako że są to indywidualne rozstrzygnięcia wewnątrz bankowe.

W najgorszej pozycji, jeżeli idzie o kwestie dokumentacyjne, są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które na nieszczęście tych dokumentów muszą dostarczyć stanowczo więcej. Elementarnymi dokumentami w ich przypadku są dokumenty rejestrowe, innymi słowy wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz Regon, Nip. Prócz tego będą oni zmuszeni jeszcze dostarczyć książkę przychodów i rozchodów za okres przynajmniej poprzednich 6 miesięcy plus PIT za ostatni rok rozliczeniowy. W wypadku prowadzenia firmy najbardziej uciążliwe może okazać się dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez Urząd Skarbowy o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS.

Renciści i emeryci, są w najprostszej i niezwykle komfortowej sytuacji, bowiem w wypadku warunku wykazania dochodów wystarczy, że pokażą oni ostatnią waloryzację świadczenia, oraz poprzedni jego odcinek, opcjonalnie, w zastępstwie odcinka może to być wyciąg z rachunku z widocznym wpływem świadczenia. Takie dokumenty z ich strony całkiem wystarczą do rozpoczęcia procesu aplikacji o finansowanie.

Należy pamiętać o fakcie, że to czy będziemy mogli starać się o kredyt gotówkowy bez dokumentowania dochodu, rozstrzyga nasza historia kredytowa, którą bank potwierdzi w BIK i jeżeli ona będzie należyta, wówczas zaproponuje nam to właśnie wygodne wyjście. Jeżeli będzie nam zaproponowana taka procedura uproszczona, wówczas poza dowodem osobistym nie będzie trzeba przygotowywać żadnych innych zaświadczeń ani dokumentów. Zatrudnienie i dochód zdołamy wówczas oświadczyć, pisemnie deklarując zatrudnienie w określonej firmie i uzyskiwanie z tego tytułu przychodu w określonej wysokości.